I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДжейЕф-Стайл ЕООД, гр. Варна, кв. Чайка, № 192, ЕИК 201136222 представлявано от Йордан Янков Чернев, , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „ www.un-angelo.com ”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: ДжейЕф-Стайл ЕООД

 

2. Седалище и адрес на управление: гр.Варна, кв.Чайка 192 А

 

3. Адрес за упражняване на дейността: гр.Варна, бул.Владислав Варненчик 312 , ет.2

 

4. Данни за кореспонденция: гр.Варна, бул.Владислав Варненчик 312 , ет.2, Email: jfstyle09@gmail.com

 

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201136222

 

6. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201136222

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет на www.un-angelo.com  чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

 

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

 

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 

 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.un-angelo.com или друго средство за комуникация от разстояние.

 

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

 

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

 

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

 

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

 Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

 

 

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

 

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

 

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Направи поръчка", " Бърза поръчка " и/или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

 

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

 

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

 

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

 

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

 

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

 

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

 

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

 

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

 

 

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

(2) Договорът се сключва на български език.

 

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.un-angelo.com

 

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

 

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

 

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

 

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

 

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

 

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 

 (1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 

Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

Предоставяне на данни за извършване на доставката;

Избор на способ и момент за плащане на цената.

Потвърждение на поръчката;

 

 

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

  

 

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

 

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

 

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

 

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

 

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 

(8) Минималната стойност на поръчката ( без доставка ) е 15 лв с ДДС за клиенти на дребно, които не са приложили промо-код. Не се изпълняват поръчки с отрицателна стойност, поради приложен код или друга отстъпка. Минималната стойност на поръчка може да бъде 0 лв, но не и по-ниска, в случай на приложен промо-код.

 

(9) Минималната стойност на поръчки за клиенти на едро, е 250 лв БЕЗ ДДС (300 лв с ДДС).Срокът за обработката и изпращането им е 5 работни дни, след получено плащане или потвърждение за адрес на доставка от страна на получателя. Поръчка може да бъде направена, чрез системата на сайта или чрез попълване на файл и изпращането му до нас (email, Viber, Whatsapp, Messenger). Файлът се изпраща заедно с потвърждението за регистрация или при поискване от страна на потребителя, също така е наличен за свободно изтегляне от секцията за търговци на едро. Отстъпката се изпраща на клиента, до два работни дни след получаване на поръчката, под формата на промо-код ( ваучер ) с давност една година. Клиента сам избира кога и колко кода да използва. Възможно е използването на няколко ваучера едновременно, но сумата не може да бъде отрицателна. Ако промо-кодовете надвишават сумата на поръчката се генерира нов код за остатъчната сума. Процентът отстъпка се генерира върху сумата за плащане. Тя е финалната сума, след приспадане на всички промо-кодове, използвани от клиента.

 

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

 

 

Чл. 14. (1) Съгласно чл.50 от ЗЗП Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка. Разходите за връщане на пратка са за сметка на клиента и са на стойност 5.99 лв, които ще бъдат удържани от възстановената сума.

(2) Чл. 57 от ЗЗП. Разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори на доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. В тази категория попада и бельото, както и всеки друг продукт, който може да породи опасност за здравето на клиента. Въпреки разпоредбите на чл.57 от ЗЗП, ние от онлайн магазин Un-Angelo,  разбираме естеството на пазаруването онлайн и предоставяме възможността за връщане на продукт (без бикини, чорапи, чорапогащници, еротични облекла и други), въпреки, че той е бил разопакован, но той не трябва да бъде с нарушен оригинален търговски вид. Не трябва по него да има каквито и да е следи от употреба и миризми. Не премахвайте етикетите и не повреждайте опаковките. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки (заедно с всички опаковки, подаръци и документи), тяхното качество и безопасност по време на срока от 14 календарни дни. След като получим пратката и инспектираме продуктите в нашия склад, и ако удостоверим, че продуктите са върнати в оригинален вид, ние ще изплатим обезщетението по избрания от Вас начин възможно най-бързо. Ние си запазваме правото да откажем връщане на стока според чл. 57 от ЗЗП.

(3) Потребителя трябва да провери пратката и опаковката ѝ при приемане от куриер. Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване и в присъствието на куриера, с който се попълва констативен протокол. Ако липсва констативен протокол с подпис от куриер, рекламация за повредена пратка няма да бъде уважена.

(4) Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени ще бъдат преоценявани или връщани към клиента за негова сметка. Ако клиента е върнал продукт, който не подлежи на връщане и замяна, то продуктът няма да бъде приет (например разопаковани бикини, еротично облекло, чорапи и други). Продуктът ще бъде изхвърлен без клиента да бъде допълнително уведомяван, защото вече е бил уведомен в общите условия на сайта.

(5) Потребителя е длъжен да използва генерирания от Доставчика номер ( товарителница/рекламация ) в рамките на 14 календарни дни. Ако не бъде използван номера на Доставчика, същият може да не приеме пратката, ако не бъде надлежно уведомен за нея. Потребителя се съгласява, че следва да уведоми Доставчика за изпратена от него пратка с надлежните реквизити, а именно номер на пратка(товарителница), условия по приемането ѝ (преглед, тест, обявена стойност, наложен платеж и други), имена на подател и друга информация, необходима за разпознаването и приемането ѝ от уполномощено лице на Доставчика.

(6) За да върнете стока към нас, моля попълнете формуля на този линк и натиснете бутона за изпращане. В рамките на няколко минути ще получите потвърждение на Вашия имейл адрес. С предоставената информация в този формуляр ние ще Ви подготвим товарителница, в рамките на 1 работен ден, която съдържа цялата необходима информация, за да върнете продуктите към нас. Нужно е само да  предоставите този номер на Еконт Експрес. Не правете промени по нея с изключение на теглото на пратката. По нея не дължите такси. Тя е за наша сметка. Ние ще удържим 5,99 лв. от сумата за връщане. Имайте предвид, че пратката трябва да бъде опакована в добре защитена опаковка. Може да използвате кутията, с която ние сме Ви изпртили пратката. Не добавяйте SMS услуга, защото не получаваме SMS и този разход ще бъде приспаднат от сумата за връщане. Не добавяйте плик на Еконт или друга тяхна опаковка за наша сметка, защото сумата ще бъде приспадната от върната сума.

(7) Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50 от ЗЗП.

(8) Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52 от ЗЗП. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца. Сумата ще бъде възстановена след преглед на стоките в склад/офис на Доставчика, след тяхното получаване. Самото физическо получаване на върната пратка и предаването ѝ, от страна на Еконт Експрес, на Доставчика не удостоверява цялостта и доброто състояние на върнатия продукт. Това може да бъде установено само след детайлен и надлежен преглед от Доставчика, в подходяща среда, която предразполага правилна преценка.

(9) Чл. 55. (1) от ЗЗП. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Този срок може да се удължи, ако Потребителя не е върнал стоката. От сумата, която Потребителят е платил по договора на Доставчика, се удържат разходите за връщане на стоката ( 5,99 лв ). Разходите за експресна доставка до Потребителя не подлежат на възстановяване, свен ако стоката не е дефектна. С подготвената и изпратена товарителница от страна на Доставчика, той ясно е заявил желанието си да прибере стоките от Потребителя. С това се отменя задължението на Потребителя сам да изпрати продуктите до Доставчика и ако извърши това действие следва да прекрати изпращането и да използва предоставената от Доставчика товарителница. Доставчикът е предоставил на Потребителя избор дали стоката да бъде взета от адрес на Потребителя, или самия той (Потребителя) да посети офис на куриерска фирма Еконт и да изпрати пратката от там.

 

(10) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.

(11) Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП.

(12) Потребителя може да попълни формуляр за отказ от договор на адрес https://un-angelo.com/bg/form/-g1.html

(13) Според Чл. 57 от ЗЗП разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

       -1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

       -2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

       -3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

       -4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

      -5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

     -6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

     -7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

    -8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

    -9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

    -10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

    -11. сключени по време на публичен търг;

    -12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

    -13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

(14) Ако Потребителя направи поръчка и откаже да заплати транспортните разходи (ако има такива), направи недействителна поръчка, предостави фалшиви данни за доставка или по друг начин подведе Доставчика и по този начин го ощети с направените разходи по опаковане и транспорт, то Потребителя се задължава да покрие тези разходи. Тези разходи са на стойност 30 лв с ДДС. Потребителя трябва да ги заплати авансово (по банков път), заедно със стойността на новата поръчка. В противен случай Доставчика няма да изпълни нова заявка към Потребителя с плащане при доставка (ППП). Заявки към него ще бъдат обработвани и изпращане, само ако те бъдат предварително заплащани, чрез банков превод. След потвърждение от страна на Доставчика, че цялата сума е постъпила по банковата му сметка, той е длъжен да изпрати поръчката на Потребителя. Ако поради някаква причина стоките не могат да бъдат изпратени, то Доставчика е длъжен да възстанови заплатените суми за продукти и доставка, като задържи единствено плащането по таксите за предходните поръчки, които са на стойност 30 лв.

 

 

 

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

 

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

 

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

 

 

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

 

 

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 

 

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

 

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

 

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

 

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

 

 

 

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

 

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

 

 

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

 

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 

 

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

 

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на имейл адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

 

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.un-angelo.com

 

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.un-angelo.com

 

  

 

 

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

 

 

 

 

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

 

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

 

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

 

 

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.un-angelo.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 

 

 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 

едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

 

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 

в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 

в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

 

 

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

 

 

 

 

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

 

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

 

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.un-angelo.com

 

 

 

 

XII. Изображения и авторско право

 

 

 

 

Чл. 28. (1) Всички снимки, видео, лога и текст са собственост на " Джейеф-Стайл " ЕООД .

 

 

(2) Потребителите и Ползвателите на www.un-angelo.com НЯМАТ право да изпозлват съдържанието на сайта, без изричното ( писмено ) съгласие на  " Джейеф-Стайл " ЕООД.

 

 

(3) Неправомерно използвания материал се наказва с такса в размер на 30 лв за един ден използване на брой снимка, видео, лого и или текст.

 

 

 

 

 

XIII. Политика за лични данни

 

 

 

 

 

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

 

 

Ваше изрично получено съгласие като клиент;

 

на изпълнение на задълженията на ДжейЕф-Стайл ЕООД по договор с Вас;

 

законово задължение, което се прилага спрямо ДжейЕф-Стайл ЕООД;

 

за целите на легитимни интереси на ДжейЕф-Стайл ЕООД или на трета страна.

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, маркетингови, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

 

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 

Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 

Точност и актуалност на данните;

 

Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

 

Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

 

създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

 

обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

 

обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

 

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация и доставка на продукта. С цел по-добро обслужване ние и нашите партньори използваме телефонните номера и имейлите на нашите клиенти, за да ги известяваме за всичко необходимо. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора. Телефонния Ви номер ще бъде използван, за да бъдете уведомявани за статуса и движението на Вашата поръчка ( SMS или съобщeние чрез платформа ). Ние използваме услугите на трети фирми, от които: Еконт Експрес, Viber ( Вайбър ), WhatsApp ( УатсАп), Telegram (Telegram), Messenger ( Месенджър ) и други. Всичко това се прави единствено с цел да бъдете уведомявани в реално време за движението на Вашата поръчка. Рекламни съобщения ще бъдат изпращани само след изричното, предварително съгласие от Ваша страна и можете по всяко време да се откажете от абонамента за тях.

 

 

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което ДжейЕф-Стайл ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

 

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни:

 

Право на достъп.

Вие имате право да изисквате и получите от ДжейЕф-Стайл ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

ДжейЕф-Стайл ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване.

Вие имате право да поискате от ДжейЕф-Стайл ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни. Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и парола: https://un-angelo.com/login.html

Право на изтриване (правото да бъдете забравени).

Вие имате право да поискате от ДжейЕф-Стайл ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ДжейЕф-Стайл ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

 

личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

 

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

 

за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ДжейЕф-Стайл ЕООД;

 

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 

Право на ограничаване на обработването

 

Вие имате право да изискате от ДжейЕф-Стайл ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

 

обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ДжейЕф-Стайл ЕООД да провери точността на личните данни;

 

възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ДжейЕф-Стайл ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост на данни

 

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с ДжейЕф-Стайл ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред ДжейЕф-Стайл ЕООД:

 

да поискате от ДжейЕф-Стайл ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

 

да поискате от ДжейЕф-Стайл ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

 

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от ДжейЕф-Стайл ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

 

обработването на данни за целите на директен маркетинг;

 

обработването на данни за целите на профилиране.

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

 

Ако ДжейЕф-Стайл ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

 

ДжейЕф-Стайл ЕООДне е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

 

Право на защита

 

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

ДжейЕф-Стайл ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

 

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от ДжейЕф-Стайл ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

 

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, ДжейЕф-Стайл ЕООД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на ДжейЕф-Стайл ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании (Facebook и Google) могат да използват такава информация, за да има възможност ДЖЕЙЕФ-СТАЙЛ ЕООД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

 

Ако не искате ДЖЕЙЕФ-СТАЙЛ ЕООД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие ТУК.

 

 

 

Мерки за сигурност и защита

 

 

ДЖЕЙЕФ-СТАЙЛ ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

 

 

ДЖЕЙЕФ-СТАЙЛ ЕООД използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

 

 

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

 

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

 

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

 

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

 

 

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

 

Наименование на администратор на лични данни:

ДЖЕЙЕФ-СТАЙЛ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 201136222

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв.Чайка, бл.192, вх.А

Електронна поща: support@un-angelo.com

 

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Продукта е добавен в списъка с любими